Pravila nagradne igre „VELIKA BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA – WESTGATE“

Klasa: UP/I-460-02/20-01/564

Urudžbeni broj: 513-07-21-01-20-2


Datum izdavanja pravila:


U Zagrebu, 3. prosinca 2020.


Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o., Jablanovec, Zaprešićka 2, 10290 Zaprešić, OIB: 57136792631, donosi sljedećaPravila nagradne igre


VELIKA BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA – WESTGATE“PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNE IGRE

Članak 1.


Prema ovim pravilima TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o., Jablanovec, Zaprešićka 2, 10290 Zaprešić, OIB: 57136792631, (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) priređuje nagradnu igru naziva


VELIKA BOŽIĆNA NAGRADNA IGRA” (u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“), u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za Trgovački Centar Zagreb d.o.o.TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 2.


Nagradna igra počinje 7.12.2020. i traje do 3.1.2021., a odvija se u Trgovačkom centru Zagreb (Westgate Shopping City), Zaprešićka 2, Jablanovac, 10 290 Zaprešić. Finalno izvlačenje održat će se 14.1.2021.OBJAVA PRAVILA

Članak 3.


Pravila Nagradne igre bit će, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija, objavljen na web stranici www.westgate.hr nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.
Članak 4.


Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja ovdje propisanih uvjeta.


NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI


Članak 5.


Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje prihvaćaju ova Pravila (u daljnjem tekstu: „Sudionici“).


U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, a koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u nekoj od nagradnih igara Priređivača.


U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji. Pravne osobe ne mogu sudjelovati u Nagradnoj igri.


Članak 6.


U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje u periodu od 7.12.2020. do 3.1.2021. učine sljedeće:

a)     ostvare kupovinu od 200,00 kn (dvjesto kuna i nula lipa) ili više na jednom računu u trgovinama ili ugostiteljskih objektima u sklopu trgovačkog centra Westgate Shopping City

b)     uz predočenje računa potrebno je zatražiti kupon na info pultu Westgate Shopping City

c)     popuniti dobiveni kupon s istinitim, potpunim i točnim podacima

d)     ubaciti kupon u za to predviđenu kutiju


Korisnik ima pravo neograničen broj puta sudjelovati u nagradnoj igri. Jedan račun se može samo jednom prijaviti na sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o vrijednosti računa.


Na pravilno popunjenom kuponu moraju biti upisane sljedeće informacije:


- ime

- prezime

- mjesto stanovanja

- poštanski broj

- telefonski broj

- e mail adresa

- broj računa ostvarene kupnje

- naziv prodavaonice u kojoj je račun realiziran

- izjava o prihvaćanju pravila nagradne igreNagradna igra će se održati od 7. prosinca 2020. i završava 3. siječnja 2021. Valjanom prijavom na nagradnu igru se smatraju isključivo oni prijavljeni kuponi koji se odnose na kupnju ostvarenu u navedenom razdoblju.


Sudionik je dužan čuvati originalni račun, kao dokaz o kupovini, do kraja nagrade igre, jer ukoliko bude izvučen neće moći preuzeti nagradu bez predočenja računa.


Organizator zadržava pravo provjere podataka upisanih na dobitnim kuponima. Prilikom preuzimanja nagrade Organizator će zatražiti od dobitnika da mu predoči osobnu iskaznicu. Bez predočenja osobne iskaznice Organizator neće biti obvezan uručiti nagradu izvučenom dobitniku.NAGRADNI FOND

Članak 7.


Fond nagrada sastoji se od nagrade.


Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi [PK1] 137.976,36 kuna.


U sve navedene iznose, osim ukoliko ne podliježu PDV-u, je uključen trošak PDV-a. Nagrada nije zamjenjiva za novac.


Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitniku nagrade uz primopredajni zapisnik.IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 8.


Izvlačenje dobitnika nagrada vršit će se izvlačenjem kupona iz kutije..


Izvlačenje će se održati u prostorijama Trgovačkog centra Zagreb, Zaprešićka 2, Jablanovac, 10 290 Zaprešić, a nadgledat će ga javni bilježnik i tročlano povjerenstvo. Izvlačenje dobitnika će se izvršiti 14. siječnja 2021.OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 9.


Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača nagradne na web stranici www.westgate.hr u roku od 8 (osam) dana od izvlačenja.


Dobitnik nagrade bit će obaviješten e-mailom i/ili telefonom o dobitku nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.


Dobitnik nagradu ima pravo preuzeti 30 (trideset) dana od objave dobitnika, uz predočenje identifikacijske isprave, a u protivnom gubi pravo na preuzimanje iste. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.


Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, slika, adresa i mjesto stanovanja u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Dobitnik Nagradne igre isto tako pristaje potpisati Zapisnik prilikom preuzimanja nagrade.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).


O načinu preuzimanja nagrade dobitnik će biti obavješten e-mailom i/ili telefonom, odmah po izvlačenju nagrade, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana. Dostava dobitaka bit će provedena u skladu sa zakonom.


Članak 10.


Preuzimanjem nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku. Nagrada se ne može zamijeniti za novac.


U slučaju dobitka nagrade pod rednim brojem 1, trošak osiguranja i registracije automobila snosi dobitnik.KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.


Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnikom nagrade, može koristiti bez naknade njihove osobne podatke: ime, prezime i adresu.


Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre.


Voditelj obrade osobnih podataka je TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o., Jablanovec, Zaprešićka 2, 10290 Zaprešić, OIB: 57136792631.


Priređivač se obvezuje sve podatke o Sudionicima nagradne igre, a koji se prema relevantnim propisima smatraju osobni podaci prikupljati i koristiti u skladu sa zakonom, samo radi svrhe za koju se isti prikupljaju te se obvezuje da će izbrisati sve osobne podatke sudionika čim prestane potreba za njihovom pohranom i čuvanjem, odnosno 120 dana nakon realizacije nagradne igre. Nakon isteka toga roka, osobni podaci Sudionika nagradne igre biti će uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.


Priređivač se obvezuje da neće dopustiti neovlaštenim osobama Priređivača i/ili trećim osobama pristup osobnim podacima koje prikupi tijekom ove nagradne igre. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci Sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.OSTALE ODREDBE

Članak 12.


Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima.


Članak 13.


Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.Članak 14.


Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.


Članak 15.


Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.westgate.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


U slučaju prekida nagradne igre prije isteka roka trajanja nagradne igre utvrđenog ovim Pravilnikom, Priređivač će izvući dobitnike i podijeliti nagrade od rednog broja 2 do rednog broja 28.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.RJEŠAVANJE PRITUŽBI

I VALJANOST PRAVILA

Članak 16.


Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.U Zagrebu, 3.12.2020. godine


TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o.

Jablanovec, Zaprešićka 2

10290 Zaprešić,

zastupano po Darko Lujanac (direktor)

 [PK1]Osim ukupne vrijednosti nagradnog fonda, potrebno je i iskazati pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda.